English Italiano

BIO


catilina01
Nessuna registrazione per il CMDR catilina01
Sovrintendente-GEN
Generici
DMP 31
WAR 5
ELECTION 0
MEDALS 0

DMP

1-Esecuzione Bullettin
1-Esecuzione obbiettivi di priorità 3
1-Partecipazione guerra
1-Partecipazione guerra
1-Esecuzione Bulletin punti 1
2-Esecuzione Bulletin punti 2
1-Varie punti 1
1-Partecipazione guerra punti 1
1-Esecuzione Bulletin punti 1
3-Esecuzione Bulletin punti 3
2-Partecipazione guerra punti 2
2-Esecuzione Bulletin punti 2
2-Esecuzione Bulletin punti 2
4-Esecuzione Bulletin punti 4
2-Esecuzione Bulletin punti 2
5-Esecuzione Bulletin punti 5
1-Partecipazione guerra punti 1

WARS

Jawul 1
Jawul II
Mongan I
Aurus I
Aurus II

CB: 8.827.400 cr
BH: 0 cr
INF: 0+

ELECTIONS


INF: 0+

CMDR ON FIRE

CMDR ON FIRE DAL 01/01/2018 AL 15/01/2018 con 17 DMP