English Italiano

BIO


CMDR. Grogdunn
Nessuna registrazione per il CMDR Grogdunn
Sergente - A.C.I. Combat and Incursion
Medaglie: 0
DMP: 10
WARS: 3

WARS

Guerra a Jitar 1
Guerra a 10 Kappa Pegasi 1
Guerra a Hupako 2

BONDS: 14.509.471 cr

DMP

1-Varie punti 1
1-Esecuzione Bulletin punti 1
1-Partecipazione guerra punti 1
2-Esecuzione Bulletin punti 2
3-Partecipazione guerra punti 3
2-Partecipazione guerra punti 2